‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL Part 6 – It’s finished!!

Fleur de Lis Crafty Queens 8

Welkom bij het 6e en laatste deel van de Fleur-de-Lis Mystery CAL! In dit deel vind je het patroon voor de flap van de tas, waarmee hij helemaal af wordt! Natuurlijk kun je er nog voor kiezen om de tas te voeren. Dit ga ik waarschijnlijk ook doen, maar mijn naaivaardigheden zijn zó slecht dat ik niet de persoon ben om daar een tutorial over te maken. Zonder voering kan de tas overigens nog prima als ‘markttas’ fungeren: fijn voor als je groente gaat kopen op de zaterdagmarkt! Als je hem voert is hij perfect om een flesje water, beurs, agenda en dergelijke te dragen.

Welcome to the 6th and last part of the Fleur-de-Lis Mystery CAL! In this part you’ll find the pattern for the flap, which is a nice finishing touch on your bag. Of course you can choose to add a lining to the bag after that as well. However, my sewing skills are practically non-existent so I would be the last person to make a great tutorial on that! Without lining the bag can still be used perfectly as a market bag, to fit some of your groceries. With lining, it’s suitable to carry a bottle of water, wallet, diary and such. 

Als je de eerdere delen van de CAL hebt gemist, kun je die hieronder in de links vinden.
If you’ve missed previous parts of the CAL, find them in the links below.

Deel 1 // Part 1  + materialen lijst // + list of materials
Deel 2 // Part 2
Deel 3 // Part 3
Deel 4 // Part 4
Deel 5 // Part 5

Speciale steken // Special stitches

Hierbij een lijst van steken die alleen voorkomen in dit deel van de CAL.
Find a list of special stitches below.

BOB (bobble/nop) 

(NL) Haak een cluster van 5 stokjes. Hiervoor haak je 5 stokjes niet helemaal af, met de laatste omslag haal je de draad door alle lussen op de naald.
(EN-US) Crochet 5 dc halfway completed, then yarnover again and pull yarn through all stitches on hook.

POP (popcorn)

(NL) Haak 5 stokjes in de volgende steek, neem je haaknaald uit de steek, steek deze in het 1e stokje dat je net hebt gemaakt én vervolgens weer door de lus aan het eind van het 5e stokje, en haal deze door.
(EN-US) Crochet 5 dc into the next stitch, take your hook out of the loop, insert hook into first dc and into the last loop again, and pull through.

Fleur de Lis Crafty Queens 4

Notities // Notes

Als er in het patroon “2st” staat, betekent dat 1st in elk van de volgende 2 steken. Als er in het patroon “2st in de volgende steek” staat, betekent het dat je 2st haakt in dezelfde steek, dus dat je meerdert.

If the pattern states “2dc”, it means to crochet 1dc for the next 2 stitches. If the pattern states “2dc in next st”, it means to crochet 2dc into the same stitch, increasing your stitch count.

Het Patroon // The Pattern

Start met kleurnummer 402 en een haaknaald van 3 mm.

 1. In een magische ring: 3l (telt als steek), 6st (7)
 2. Alleen in de voorste lussen: 3l (telt als steek), 1st in dezelfde steek, *2st in de volgende steek* tot eind (14)
 3. Wissel naar kleur 408, 3l (telt als steek), 1 st in dezelfde steek, *1st, 2st in de volgende steek* tot één na laatste steek, eindig met 1st. (21)
 4. Wissel naar kleur 406, alleen in de voorste lussen: 1l (telt niet als steek), 1v in elke steek (21)
 5. Wissel naar kleur 414, 2l (telt niet als steek), 1hst in dezelfde steek, 2hst in de volgende steek, BOB, *1hst, 2hst in de volgende steek, BOB* herh. 5x, dan 1hst, 2hst in de volgende steek, 1hst (28)
 6. Wissel naar kleur 074, 4l (telt als steek). In deze rij haak je alle steken als reliëf, je gaat achter de steek langs: 2dst, 2dst in volgende steek, *3dst, 2dst in volgende steek* herh. tot eind (35) **aan het eind van deze rij zie je de oranje steken van de vorige toer als lussen op de voorkant liggen. Deze lussen zijn belangrijk voor de volgende rij**
 7. Wissel naar kleur 414, 2l (telt niet als steek), 2hst, 2hst in de volgende steek, 2hst, *1ddst (driedubbelstokje) in de 2e lus na de volgende BOB van twee rijen geleden, 1hst, 2hst in de volgende steek, 1hst, 1ddst in dezelfde lus* herh 5x, dan: 2hst, 2hst in de volgende steek, 2hst (42)
 8. Wissel naar kleur 402, 1l (telt niet als steek), 7v, 1 steek overslaan, 7st in volgende steek, *1v tussen driedubbelstokjes, 1 steek overslaan, 7st in volgende steek, 2 steken overslaan* 1v in laatste driedubbelstokje, 6v. (18v + 5 schelpjes van 7st)
 9. Wissel naar kleur 404, 3l (telt als steek), 1st in dezelfde steek, 2st, 2st in de volgende steek, 2st, (2st – 1dst) in volgende steek, *1v in 4e st van schelp, (1dst, 3st, 1dst) in v* in totaal 4x, 1v in 4e steek van laatste schelp, (1dst, 2st) in volgende v, 2st, 2st in volgende steek, 2st, 2st in volgende steek (47)
 10. Wissel naar kleur 406, 3l (telt als een steek), 1st in dezelfde steek, *6rstkv (reliëfstokje vóór), 2rstkv in volgende steek* herh 6x, 3rstkv, 2st in lossenketting (55)
 11. Wissel naar kleur 408, 1l (telt niet als steek), 1v, *2 steken overslaan, (3st, 1l, 3st) in volgende steek, 2 steken overslaan, 1v* herhaal tot eind (64)
 12. Wissel naar kleur 074, 3l (telt als steek), (2st – 1dst) in dezelfde steek, 1v in lossenopening, *(2dst, 1st, 1l, 1st, 2dst) in v, 1v in lossenopening* herhaal tot één na laatste steek, (1dst , 3st) in laatste steek (65)
 13. Wissel naar kleur 414, 2l (telt niet als steek), 1hst in dezelfde steek, 3hst, 2hst in volgende steek, 3hst, 1 POP met kleur 402 in lossenopening, sluit weer met kleur 414, draag kleur 402 vanaf hier mee. *3hst, 2hst in volgende steek, 3hst, POP* eindig met 3hst, 2hst in volgende steek, 3hst (81)
 14. Hecht het garen – kleur 408 – aan in de 2e losse van het begin van de vorige toer, dus aan de andere kant dan waar je net geëindigd bent. Haak 2l en vervolgens alleen in de achterste lussen: 5hst, 2hst in volgende steek, *8hst, 2hst in volgende steek* herh 8x, dan: 4hst. 

TIP: Als je knoopsgaten wilt haken, haak dan bij de 3e en 6e Popcorn tussen 2 halve stokjes in nog 5l. 

 1. Langs bovenzijde van de flap, haak met kleur 402 vasten verdeeld over deze zijde. Ik haakte er 53. Het stekenaantal is niet belangrijk voor de rest van het patroon. 
 2. Met dezelfde kleur, alleen in de voorste lus: 1v in elke steek
 3. 1hst in elke steek
 4. Wissel naar kleur 074, 1hst in elke steek, maar alleen in de állervoorste lus. Dit is het streepje wat ontstaat op de achterkant van een half stokje. 
 5. Wissel naar kleur 414, alleen in de achterste lus: 1hst in elke steek. 

Werk nu alle draadjes af, behalve de laatste oranje draad waar je een lang stuk van overlaat. Hiermee naai je de flap aan de tas vast. 

English version (US terminology) Start with colour number 402, using a 3 mm crochet hook.

 1. In a magic ring: ch3 (counts as a stitch), 6dc (7)
 2. Front loop only: ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, *2dc in the next stitch* to end (14)
 3. Change to colour 408, ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, *1dc, 2dc in the next stitch* rep. until the last stitch, end with 1dc. (21)
 4. Change to colour 406, front loop only: ch1 (doesn’t count as a stitch), 1sc in every stitch (21)
 5. Change to colour 414, ch2 (doesn’t count as a stitch), 1hdc in the same stitch, 2hdc in the next stitch, BOB, *1hdc, 2hdc in the next stitch, BOB* rep. 5 times, then: 1hdc, 2hdc in the next stitch, 1hdc (28)
 6. Change to colour 074, ch4 (counts as a stitch). 2fptr (front post treble), 2fptr in the next stitch, *3fptr, 2fptr in the next stitch* rep. To end (35) **at the end of this row you’ll see the orange stitches from the previous row laying flat on the front of the work. These loops will be used in the next row **
 7. Change to colour 414, ch2 (doesn’t count as a stitch), 2hdc, 2hdc in the next stitch, 2hdc, *1ttr (triple treble) in the 2nd loop after the next BOB from two rows down, 1hdc, 2hdc in the next stitch, 1hdc, 1ttr in the same loop* rep. 5 times, then: 2hdc, 2hdc in the next stitch, 2hdc (42)
 8. Change to colour 402, ch1 (doesn’t count as a stitch), 7sc, skip 1 stitch, 7dc in the next stitch, *1sc between the 2 ttr, skip 1 stitch, 7st in the next stitch, skip 2 sts* 1sc in last ttr, 6sc. (18sc + 5 shells of 7st)
 9. Change to colour 404, ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, 2dc, 2dc in the next stitch, 2dc, (2dc – 1tr) in the next stitch, *1sc in 4th st of next shell, (1tr, 3st, 1tr) in v* 4 times in total, 1sc in 4e stitch of last shell, (1tr, 2dc) in next sc, 2dc, 2dc in the next stitch, 2dc, 2dc in the next stitch (47)
 10. Change to colour 406, ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, *6fpdc, 2fpdc in the next stitch* rep. 6 times, 3fpdc, 2dc in ch st (55)
 11. Change to colour 408, ch1 (doesn’t count as a stitch), 1sc, *skip 2 sts, (3st, ch1, 3st) in the next stitch, skip 2 sts, 1sc* rep. to end (64)
 12. Change to colour 074, ch3 (counts as a stitch), (2dc – 1tr) in the same stitch, 1sc in chain space, *(2tr, 1dc, ch1, 1dc, 2tr) in sc, 1sc in chain space* rep to last stitch, (1tr , 3st) in last stitch (65)
 13. Change to colour 414, ch2 (doesn’t count as a stitch), 1hdc in the same stitch, 3hdc, 2hdc in the next stitch, 3hdc, 1 POP with colour 402 in chain space, close the stitch with colour 414 again, carry colour 402 along. *3hdc, 2hdc in the next stitch, 3hdc, POP* end with 3hdc, 2hdc in the next stitch, 3hdc (81)
 14. Attach the yarn – colour 408 – to the 2nd ch of the beginning from the previous row. Ch2, then back loop only: 5hdc, 2hdc in the next stitch, *8hdc, 2hdc in the next stitch* rep. 8x, then: 4hdc. 

TIP: If you want to make button loops, ch 5 between 2hdc at the 3rd and 6th popcorn.

 1. Along the upper side of the flap, use colour 402 and crochet single crochets along this side, I made 53. The stitch count is not important for the rest of the pattern.
 2. With the same colour, front loop only: 1sc in every stitch
 3. 1hdc in every stitch
 4. Change to colour 074, 1hdc in every stitch, but only in the most front loop. This is the horizontal bar left by the hdc made during the last row.
 5. Change to colour 414, back loop only: 1hdc in every stitch. 

Weave in all ends except for the last one, use this thread to sew the flap to the bag. 

Fleur de Lis Crafty Queens
Fleur de Lis Crafty Queens 6

Je tas is klaar! Ik ga alvast een leuk stofje zoeken waarmee ik hem nog ga voeren, en jij? Ik wil jullie heel erg bedanken voor het volgen van deze CAL, wat vond ik het leuk dat er zoveel leuke reacties op kwamen! Als je ook een tas hebt gemaakt, deel er dan een foto van op de Ravelry pagina van dit patroon. 

Your bag is finished! I’m going to find some cute fabric to line it with, how about you? I want to thank you all so much for following this CAL, I had so many lovely comments! If you’ve made a bag with this pattern, I’d love to see it! Upload a picture to the Ravelry page of this pattern. 

Als je dit patroon leuk vond, volg me dan zeker op Bloglovin’ zodat je geen nieuwe blogs mist. Vind mijn vorige patronen op deze pagina

If you liked this pattern, please subscribe to my Bloglovin’ so you don’t miss any new blogposts. Find my previous patterns on this page. 

Advertenties

‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL – part 5

IMG_9863

Welkom bij deel 5 van de Mystery CAL! Deze keer maken we het hengsel van de tas, die gemaakt wordt met Scheepjes Catona (25g en 50g bolletjes). Het hengsel haken we wederom met een filet haaktechniek, net zoals de vierkantjes waar het allemaal mee begon. Dit zorgt ervoor zodat het hengsel fijn soepel is, hoewel het door de breedte alsnog sterk genoeg is. 

Welcome to part 5 of the Mystery CAL! Today we’re crochetin the strap of our bag, made with Scheepjes Catona (25g and 50g balls). The strap is made with a filet crochet technique, just like the squares we made for the front of the bag. This ensures the strap is nice and supple, but also strong enough because of the width. 

Zie ook // See also:

Deel 1 // Part 1  + materialen lijst // + list of materials
Deel 2 // Part 2
Deel 3 // Part 3
Deel 4 // Part 4

IMG_9865

Het hengsel beginnen we los van de rest van de tas. Als het hengsel klaar is naai je het vast aan de zijkanten, hierover later meer. Zie het haakschema hieronder.

First we’ll crochet the entire strap, before fastening it to the rest of the bag. When it’s done, you’ll have to sew it to the sides of the bag, more on this later. See the crochet chart below.

Fleur de lis strap

Gebruik nummer 402 en een 3mm haaknaald. Begin met 14l, haak nog 2l om te keren.
1. Haak vanaf de 3e l van de naald 1 st in elke losse
2. 2l, 1st in de volgende 5 st, 2l, 2st overslaan, 1st in de volgende 5 st, 1st in de lossenketting.
3. 2l, 1 st in de volgende 3 st, 2l, 2st overslaan, 2st om de lossenketting heen, 2l, 1st in de volgende 3 st, 1st in de lossenketting.

Herhaal rijen 2 en 3 (zie ook het lichtgrijze gedeelte in het haakschema), eindig met rij 3. Haak totdat je hengsel ongeveer 90cm is. Haak dan weer een rij stokjes, net zoals rij 1. Naai nu de uiteinden van de hengsels vast aan de zijkanten van je tas, en werk de draadeinden weg.

Use Colour number 402 and a 3mm hook. Start by chaining 14 sts, plus 2 sts to turn. 
1. From the 3rd ch from the hook, 1dc in every ch
2. ch2, 1dc in the next 5 sts, ch2, skip 2 sts, 1dc in the next 5 sts, 1dc in ch st.
3. ch2, 1dc in the next 3 sts, ch2, skip 2 sts, 2dc around the ch-2 space, ch2, 1dc in the next 3 sts, 1dc in the ch st. 

Repeat rows 2 and 3 until you reach a desirable length for your bag strap. Mine is 90cm / 35,5 in. Then, crochet one more row of dc, just like row 1. Now attach the ends of the strap to the sides of your bag, making sure the strap does not twist. Sew in the ends.

IMG_9866

En zo ziet je hengsel er dan uit! Een van de simpelste ajour-haaksteken die er bestaat, maar wel heel effectief. 

In het volgende deel gaan we een sluiting haken voor de tas, dan is hij bijna klaar! Als je een berichtje wilt krijgen als de nieuwe blog online staat, schrijf je dan in op Bloglovin’. Haak ze! 

This is what it will look like! One of the simplest lace techniques in crochet, but very effective.

In the next part we’ll make the closure for the bag, then it will be almost finished! If you want to receive a notification of future posts, please subscribe via Bloglovin’. Happy hooking!

‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL – part 4

Welkom bij deel 4 van de Fleur-de-Lis Mystery CAL! We haken een tas met Scheepjes Catona 25g en 50g balletjes. Dit is mijn favoriete deel, we gaan namelijk de zijkanten maken! We maken deze op een zelfde manier als de onderkant, we haken namelijk weer direct de voor- en achterkant aan elkaar. Zo heb je aan het eind van dit deel echt al iets wat op een tas begint te lijken! Bereid je wel voor want dit deel is behoorlijk heftig. Bekijk eerst rustig de foto’s zodat je je al kunt voorstellen hoe het eruit moet komen te zien. 

Welcome to part 4 of the Fleur-de-Lis Mystery CAL! We’re making a bag with 25g and 50g Scheepjes Catona balls. This is my favourite part, we’ll be crocheting the sides of the bag today! We’ll be making them in a similar fashion to the bottom of the bag, attaching them directly to the front and back sections. At the end of this part your project will already begin to look like a bag! Prepare yourself though, cause this part ain’t that easy. Take a look at the pictures first so you have an idea what it should look like.

Catona4

Zie ook // See also:

Deel 1 // Part 1  + materialen lijst // + list of materials
Deel 2 // Part 2
Deel 3 // Part 3

Patroon deel 4 – Zijkanten

De zijkanten maak je op dezelfde wijze als de onderkant van de tas. Leg de tas voor je met de achterkant links, onderkant naar je toe en de voorkant rechts. 

Pattern part 4 – Sides // US Terminology

The sides are made in the same way as the bottom section of the bag. Place the bag in front of you, with the bottom side facing you (right side up), back to the left and front to the right.

IMG_9314

Begin met kleur 402 ‘Silver Green’ van Scheepjes Catona. Bekijk de bovenstaande foto. Zie je de onderkant van de tas in het midden van de foto, en zie je die ketting lossen aan de bovenkant daarvan? In die steken gaan we de eerste rij stokjes haken. In plaats van daar aan te hechten en keerlossen te haken, hecht je de draad aan op de voorkant, en wel aan het begin van de tweede rij, dus ter hoogte van 1 rij stokjes. 

Start with colour 402 ‘Silver Green’ of the Scheepjes Catona yarn. Look at the picture above, see the bottom section in the middle of the photo? See that line of chain stitches at the top? Those are the stitches we are crocheting into for the sides. Instead of attaching your yarn to the base of those chain stitches, attach it to the front section, at the start of the second row of double crochets. 

Haak 10 stokjes in de lossen. Eén stokje per losse dus. Als je aan de andere kant bent, haak je met een halve vaste in de achterkant vast, wederom ter hoogte van het begin van rij 2. 

Crochet 10 double crochets, that’s one dc per chain stitch. When you reach the other side, slip stitch into the back at the start of row 2. 

Haak 2 lossen, sla op de achterkant verticaal gezien 1 stokje over en haak weer een halve vaste in de opening daarna. Dit is precies zoals we de onderkant hebben gehaakt. Keer om, en haak weer 10 stokjes op de stokjes eronder. Halve vaste in de voorkant wanneer je daar aankomt, 2l, sla 1 stokje over verticaal gezien, en weer een hv. 

Chain 2 stitches, skip 1 dc on the backside and slip stitch again in the space above that. This is exactly the same way as we crocheted the bottom section. Turn your work and crochet 10 dc again. Slip stitch to the front as you get there, ch2, skip 1 stitch vertically, sl st again. 

Keer om en haak weer 10 stokjes, dit is inmiddels je derde rij. Als je bij de achterkant bent aangekomen, neem je kleur 414 ‘Vintage Peach’ en maak je daarmee de halve vaste. Hecht het andere garen NIET af.

Turn your work, 10 dc again, this is your third row so far. When you reach the backside, take colour 414 ‘Vintage Peach’ and make the slip stitch in that colour. DO NOT cut the other yarn. 

Haak 2 lossen, sla 1 stokje over, 1 hv in de steek daarboven, en draai je werk. In deze rij gaan we reliëfstokjes haken. Dit geeft een leuke textuur aan je werk. Zoals op foto 2 hierboven, sla de draad om en ga achter het eerste stokje langs. Maak daarna zoals gewoonlijk je stokje af (foto 3). Je zult zien dat je stokje wat gedraaid is, en het ‘v-tje’ van de vorige toer zal gekanteld liggen. Haak zo de hele rij af. 

Chain 2, skip 1 stitch, sl st in the space above, and turn your work. In the next row we’ll be making front post double crochets, which will give a nice and interesting texture to your work. Like photo 2 above, yarnover and insert the hook around the back of the first dc. Complete your dc as you normally would. You see the dc is twisted to the side, and the little ‘v’ laying on top of the row below is shifted to the side as well. Do one back post double crochet for every next stitch this row. 

IMG_9332

Zo ziet je werk eruit als je het daarna weer omkeert. Zie je die rij lichtgroene v-tjes? Dat is het effect van de rij reliëfstokjes. 

This is what your work will look like after you turn it again. See the line of light green v’s? That’s the effect of the back post double crochets. 

IMG_9333

Haak nog 1 rij met oranje, alleen dan normale stokjes. Je bent dan weer aangekomen bij de kant waar je groene draad nog hangt. Pak die draad weer op – je kunt nu het oranje garen afkanten – en haak daar 1 rij stokjes mee. Haak al 1 stokje van de volgende rij. 

Crochet 1 more row with orange, plain dc this time. Now, you’re back on the side where you left the green yarn. Use the green yarn to crochet another row, you can cut the orange yarn now. Crochet 1 dc of the following row. 

Nu gaan we een hele speciale steek doen, spannend! Sla de draad 4 (ja, 4!) keer om je haaknaald, we gaan nu een vierdubbel stokje haken. Je gaat de naald insteken in de rij van de groene v-tjes, en wel in het 5e v-tje van die rij. Haak je vierdubbel stokje af, dat wil zeggen: steeds 1 omslag, en dan door 2 lussen halen. Dat herhaal je tot je door alle lussen bent gegaan.

Now we’re going to do a very special stitch, yay! Put the yarn around your hook 4 (yes, 4!) times, we’re making a triple treble (trtr). You’ll be inserting the hook in one of the green v’s 3 rows down. Insert your hook in the 5th ‘v’, then complete your trtr: yarnover once, pull through 2 loops. Repeat this until you have just one loop left on your hook.

Haak 2 stokjes. Dan weer een vierdubbel stokje, maar nu in het 2e v-tje van diezelfde rij.

Crochet 2 dc. Then another triple treble, but this time in the 2nd ‘v’ of the same row. 

IMG_9341

Herhaal het proces nog 1 keer zodat je aan het eind van de rij 2 kruisjes hebt. Haak nog 1 rij stokjes op deze rij. 

Repeat the process again so you have 2 crosses when you reach the end of the row. Crochet one more row of plain dc. 

Fleur de lis side

Hierboven zie je een haakschema van wat we net gehaakt hebben. Drie rijen normale stokjes in groen, 1 rij reliëfstokjes in oranje, nog een rij stokjes in oranje (aangegeven met blauw voor de contrastkleur), een rij stokjes met groen, een rij met vierdubbele stokjes (aangegeven in rood), en nog een laatste rij gewone stokjes. Dit alles is 1 patroonherhaling. Voor één zijkant herhaal je dit patroon nog 2 keer, plus nog 3 rijen stokjes extra om de hoogte gelijk te krijgen als de andere zijdes van je tas. 

This is a crochet chart of the section we have just done. Three rows plain dc in green, 1 row of back post double crochet in orange, one row of dc in orange (contrast colour is indicated as blue), one row dc in green, one row with triple trebles (indicated with red), and another row dc. All of this is one pattern repeat. To complete one side, repeat the pattern twice more for 3 repeats in total, and add another 3 rows of dc in green. 

Kleurenvolgorde: Per patroonherhaling haak je 2 toeren in een contrastkleur. Voor de allereerste herhaling was dit kleur 414. Voor de resterende 2 herhalingen van die zijde gebruikte ik nog 406 en 404. Voor de drie patroonherhalingen op de andere zijde gebruikte ik als contrastkleuren 074, 408 en 414. 

Colours: Per pattern repeat I have chosen one contrasting colour. For the very first one, this was colour 414. The remaining 2 repeats of that side are made with 406 and 404 as contrasting colours. For the other side, use 074, 408 and 414 as contrasting colours. 

Zo ziet een zijkant van de tas eruit als je hem af hebt. Klik op de foto’s om die te vergroten. 

This is how the side of the bag will look once you finish it. Click the pictures to enlarge. 

Catona5

Pfiew, dat was deel 4! Behoorlijk beladen met foto’s maar ik wilde er zeker van zijn dat het patroon duidelijk is. Ik hoop dat het lukt, vooral met toevoeging van het haakschema. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden! Als je het leuk vindt kun je foto’s delen op social media met de tag #fleurdeliscal en #scheepjescatona. Deel 5 is alweer in aantocht, houd mijn blog in de gaten als je hem niet wilt missen! Of schrijf je in bij mijn Bloglovin’, dan krijg je een mailtje als ik een nieuwe blog plaats. Haak ze!

Phew, that was part 4! Many many pictures, I know, but I wanted to make sure I explained the pattern correctly and clearly. I hope the crochet chart has some added value as well. I’m so excited to hear what you guys think! If you like, you can share your pictures on social media with the tags #fleurdeliscal and #scheepjescatona. Part 5 will be on the blog soon, keep an eye on my website if you don’t want to miss it. Or simply subscribe to my Bloglovin’, so you’ll get an email when it’s done. Happy hooking!

‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL – part 3

Catona6

Een beetje later dan gepland, maar hier is deel 3 van de Fleur-de-Lis Mystery CAL dan! Tijdens deze Mystery CAL maken we een fleurige gehaakte tas van Scheepjes Catona. Ik heb al hele leuke reacties gelezen van mensen die meedoen, leuk dat jullie meehaken!  Klik op de onderstaande links om de vorige delen te zien. Bij deel 1 vind je een lijst van benodigdheden plus de hoeveelheid garens. 

Deel 1 : voorkant
Deel 2: achterkant

A bit later than usual, here it is finally: part 3 of the Fleur-de-Lis Mystery CAL! We’re making a pastelcoloured crochet bag with motifs inspired by French lilies. The yarn for this CAL is Scheepjes Catona. I’ve noticed quite a few people join in already, which is so much fun for me to see! If you’re new, follow the links below to the previous parts. Part 1 also contains a list of materials, including yarn colour numbers and the amount of yarn you will need. 

Part 1: front
Part 2: back

Het patroon deel 3 : Onderkant

In dit deel laat ik jullie zien hoe je de voor- en achterkant verbindt door middel van de onderkant te haken. Je haakt de onderkant van de tas zo, dat je de voor- en achterkant direct aan elkaar bevestigt. Zo heb je minder naaiwerk te doen!

The pattern part 3 – Bottom // US terminology

In this part I’ll be showing you how to join the front and back together. We’ll be crocheting the bottom section by crocheting into the back and the front section. This way, the back and front are attached without having to sew them together.
IMG_9231

Leg de voor- en achterkant naast elkaar met de goede kant naar boven.De zijdes met de ‘opzetrij’ oftewel waar je het vierkant bent begonnen liggen naar elkaar toe, zoals op bovenstaande foto.

Gebruik de foto als referentiekader. Bevestig het garen – kleur 402 – met een halve vaste aan de linker-benedenhoek van de voorkant (1), 10 l, hv in rechter-benedenhoek van de achterkant (2). Haak 2 l, sla verticaal gezien 2 steken over op de achterkant, en hv in de volgende steek (3). Keer je werk, 1st in elk van de 10 lossen, sla op de voorkant vanaf het punt van aanhechting verticaal gezien 2 steken over, hv in de volgende steek (4).

Dit is wat je voor de gehele onderkant gaat herhalen: haak 2 lossen, hv in voorkant, 10 stokjes totdat je de achterkant hebt bereikt, hv in achterkant, 2 lossen, hv in achterkant, 10 stokjes totdat je de voorkant weer bereikt, hv in voorkant. Op deze manier zigzag je tussen de beide delen totdat de onderkant dezelfde lengte heeft. 

Kleurvolgorde:
2 rijen 402
3 rijen 414
3 rijen 408
3 rijen 074
3 rijen 404
3 rijen 406
3 rijen 402
3 rijen 074
3 rijen 414

***

Lay both the front and back next to each other, right side up, starting chains facing each other.

See the above picture for reference. Attach the yarn with colour number 402 to the bottom left corner of the front with a sl st (1), ch 10, sl st to bottom right corner of the back (2). Ch 2, move up 2 sts on the bottom side of the back, sl st into next st (3). Turn, work 1 dc into each of the 10 ch sts, skip 2 sts on the bottom side of the front, sl st into next st (4).

This is essentially what you will repeat: Ch2, sl st into part 1, 10 dc until you reach part 2, sl st into part 2, ch 2, sl st into part 2, 10 dc until you reach part 1, sl st into part 1. Zigzag in between the front and back until the bottom part is just as long as both the front and back section.

Colour sequence:
2 rows of 402
3 rows of 414
3 rows of 408
3 rows of 074
3 rows of 404
3 rows of 406
3 rows of 402
3 rows of 074
2 rows of 414

IMG_9232

Ik hoop dat deze CAL jullie net zoveel bevalt als ik! Laat het me vooral weten als er vragen of onduidelijkheden zijn, ik zal jullie vragen zo goed als mogelijk proberen te beantwoorden. Deel 4 volgt natuurlijk binnenkort! Volg me op Bloglovin’ als je het niet wilt missen.

I hope you will enjoy this CAL as much as I do! Please let me know if I can help out, I’ll do my best to help if there are any difficulties. Part 4 will follow very soon! Follow me on Bloglovin’ so you won’t miss it. 

** Dit patroon wordt mede mogelijk gemaakt door Scheepjes. Zij stellen het garen beschikbaar zodat ik leuke patronen voor jullie kan blijven ontwerpen. Copyright wordt tevens beschermd door Scheepjes // This pattern is made possible by Scheepjes. They kindly provide the yarns so that I can keep designing patterns for you. Copyright is protected by Scheepjes **

‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL – part 2

Catona3

Hallo iedereen! Zijn jullie ook zo enthousiast over deel 2 van de Fleur-de-Lis mini Mystery CAL? Als je hier nu net de eerste keer over leest, zal ik het even uitleggen. We zijn een pastelkleurige gehaakte tas aan het maken met Scheepjes Catona garen, en in deze blogpost vind je deel 2 van het patroon. Deel 1 van het patroon en alle benodigdheden vind je op deze pagina.

Hello, hello! Are you excited for part 2 of the Fleur-de-Lis mini Mystery CAL? If you’re just reading about this for the first time, we’re making a pastel-coloured crochet bag with Scheepjes Catona yarn, and this post is step 2 of the pattern. Visit this page for step 1 of the pattern and a list of the things you need. 

Catona squares3

 

Het patroon deel 2- Achterkant

Start met Kleur 074, haak 59 lossen.

 1. Vanaf de 3e l van de naald, 1st in elke steek. (57)
 2. 2l (telt in dit patroon als 1 stokje), 1st in elke steek.

Wissel naar Kleur 404

3-4. Herhaal Rij 2

Wissel naar Kleur 408

5-6.  Herhaal Rij 2

Ga zo door en haak twee rijen stokjes per kleur, gebruik alle 6 de kleuren. Ga na kleur 408 verder met 402, 406, 414 en begin dan weer bij kleur 074. Haak in totaal 27 rijen stokjes.

*****

The pattern part 2 – Back // US terminology

Start with Yarn 074, crochet 59 chains

 1. From the 3rd ch on the hook, 1 dc in every st. (57 sts)
 2. Ch 2 (counts as a dc throughout), 1 dc in every st.

Switch to Yarn 404

3-4. Repeat row 2

Switch to Yarn 408

5-6. Repeat row 2

Keep on working in this fashion, crocheting two rows of dc per colour. Use all your 6 colours, continue with colours 402, 406 and 414 before starting over with colour 074. Work 27 rows of dc in total

 

Catona7

Mmmm, heerlijke pastelkleurige strepen! Vind je de kleurtjes niet om van te snoepen?

Mmmm, delicious pastel stripes! Don’t you just love those candy colours?

 

IMG_9228

En zo komen we aan het eind van deel 2! Vergeet je draadjes niet af te werken. Ik weet het, het zijn er veel, maar ze zijn het waard. Deel 3 komt binnenkort op mijn blog te staan, schrijf je in op Bloglovin’ als je het niet wilt missen!

This is what the end of part 2 looks like! Don’t forget to weave in the ends. I know, stripy patterns make for a lot of ends, but please bear with me! Your finished bag will be all worth it. Part 3 will be released soon, subscribe to my blog on Bloglovin’ if you don’t want to miss it! 

** Dit patroon wordt mede mogelijk gemaakt door Scheepjes. Zij stellen het garen beschikbaar zodat ik leuke patronen voor jullie kan blijven ontwerpen. Copyright wordt tevens beschermd door Scheepjes // This pattern is made possible by Scheepjes. They kindly provide the yarns so that I can keep designing patterns for you. Copyright is protected by Scheepjes **

‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL- part 1

Catona3

De laatste tijd ben ik jullie wat aan het plagen geweest met stiekeme foto’s van mijn nieuwste haakproject! Hoewel ik jullie nog niet het hele plaatje kan laten zien, maak ik wel stap voor stap het patroon beschikbaar voor jullie. Een soort mini-Mystery CAL (Crochet-A-Long)! Het heet Fleur-de-Lis omdat het bloemige ajourpatroon me doet denken aan Franse lelies. Bovendien vond ik dat het een Franse naam moest hebben omdat ik de pastelkleurtjes heel Marie-Antionette-achtig vond. Het enige wat ik jullie nu ga vertellen is dat we een tas gaan maken, en hoeveel garen je ervoor nodig hebt. De rest wordt stap voor stap onthuld! Spannend… doen jullie mee?

The past few weeks I’ve been teasing you with photos of my latest crochet make. I’m not showing you the finished item just yet… but I am going to release the pattern step by step here on my blog, kind of like a mini-Mystery CAL! It will be called Fleur-de-Lis since the lace pattern reminds me of French lilies. I’ve chosen the French name also because the pastel colours made me think of Marie Antionette. The only thing I’m telling you today is we’re making a bag, and how much yarn you will need. I’ll reveal the rest step by step as we go along. Are you excited? I am!

Catona8

Dus, wat je nodig hebt is…

Scheepjes Catona 50 gram:
nr. 402 – 1 bol

Scheepjes Catona 25 gram:
nr. 414 – 1 bol
nr. 408 – 1 bol
nr. 402 – 1 bol
nr. 406 – 1 bol
nr. 404 – 1 bol
nr. 074 – 1 bol

Haaknaald maat 3 mm
Schaar
Stopnaald

So, what you’ll need is:

Scheepjes Catona 50 grams:
nr. 402 – 1 ball

Scheepjes Catona 25 grams:
nr. 414 – 1 ball
nr. 408 – 1 ball
nr. 402 – 1 ball
nr. 406 – 1 ball
nr. 404 – 1 ball
nr. 074 – 1 ball

Crochet hook size 3 mm
Scissors
Darning needle

IMG_9220

Het patroon deel 1- Voorkant

Voor de voorkant haak je 9 “Filet Flower” vierkantjes, het gratis patroon dat ik vorige week uitbracht. Vind het hier. Je haakt met elk 25 gram balletje één vierkantje, en dan kies je nog 3 kleuren waarmee je er elk nog eentje haakt. We hebben niet zo heel veel garen, dus het gaat uitmaken als je ervoor kiest om meerdere vierkantjes met dezelfde kleur te doen.

The pattern part 1 – Front

For the front, crochet 9 “Filet Flower” squares, the pattern I released for free last week. Find the pattern here. Crochet one square with each 25 gram ball, then choose 3 colours to crochet another 3 squares with. We don’t have much yarn, so it’s going to matter if you choose to do more squares in one colour. 

Ik ga je laten zien hoe je de vierkantjes mooi aan elkaar haakt door een serie van foto’s. Zorg dat je eerst de vierkantjes hebt geblockt en dat je de draadjes hebt weggewerkt. Neem een draad katoen – ik heb een restje Cotton 8 gebruikt – en rijg deze door een aantal steken op de achterkant. Rijg hem er niet helemaal door maar laat een stuk draad over, zodat je deze straks kan wegwerken zonder een knoopje te maken. 

I’m going to show you how to sew the squares together nicely with a photo tutorial. First, make sure you’ve blocked the squares and have sewn in the ends. Take a strand of leftover yarn – I used some Cotton 8 – and pull it through some stitches on the backside. Don’t pull it all the way through but leave a long tail, so you can sew in this end later without making a knot. 

IMG_9224

Nu ga je ‘zigzaggen’ met je draad. Haal een steekje op bij de ene kant, dan bij de andere kant. Het lijkt heel erg op de matrassteek, mocht je daar bekend mee zijn. Het verschil is dat je hier niet door de gehele steek gaat. Dat wil zeggen, je naald komt nooit door het werk heen zodat het aan de voorkant te zien is. Je splijt als het ware de steekjes met je naald. Belangrijk is dat je het niet strak trekt na elke steek, maar het een beetje losjes laat zoals op de foto. 

Now you’re going to zig-zag your way up. Pick up a stitch on the one side, then on the other side. It’s kind of like the mattress stitch, maybe you know it. The difference is that you don’t go through the whole stitch here. Your darning needle will never poke through to the front side of your work. You’ll actually be splitting the yarn with your needle. It’s important to not pull tight after every stitch, but to leave it a bit loose like in the picture above. 

IMG_9225

Nadat je een stukje hebt genaaid, trek je het strak. En zie de draad verdwijnen! Je ziet het misschien nog een klein beetje aan de achterkant, maar aan de voorkant zie je helemaal niets van deze techniek. 

Naai eerst de vierkantjes verticaal aan elkaar, dan naai je ze horizontaal aan elkaar. 

After you’ve done about 2 inches, pull tight and see the thread disappear! You might still see something on the back, but you won’t see anything on the front side for sure. 

First sew the squares together vertically, and then horizontally. 

IMG_9227

Zo ziet de voorkant eruit!

This is what the front looks like!

IMG_9226

En je voorkant is klaar!! Ik vind hem nu al mooi.. Ik zie een kussensloop… een placemat misschien? Zoveel mogelijkheden voor dit patroontje! 

Deel 2 komt volgende week op mijn blog te staan, schrijf je in op Bloglovin’ als je het niet wilt missen!

And the front is done! I like it already.. I’m seeing a pillowcase.. a placemat maybe? So many options for this pattern!

Part 2 will be released next week, subscribe to my blog on Bloglovin’ if you don’t want to miss it! 

** Dit patroon wordt mede mogelijk gemaakt door Scheepjes. Zij stellen het garen beschikbaar zodat ik leuke patronen voor jullie kan blijven ontwerpen. Copyright wordt tevens beschermd door Scheepjes // This pattern is made possible by Scheepjes. They kindly provide the yarns so that I can keep designing patterns for you. Copyright is protected by Scheepjes **